Uncategorized
Star Wars Battlefront 2: Chiến sĩ lớp

Fighter Class Versitile Loại máy bay Chiến đấu là loại starfighter đa năng trong Star Wars Battlefront II của DICE. Nó có tốc độ và khả năng cơ động, sức khỏe trung bình và hỏa lực tốt. Nó được coi là tầng giữa giữa lớp Interceptor và lớp Bomber ....


Battlefront 2 Lớp học: Cán bộ

Battlefront 2 mang lại hệ thống lớp học từ các trò chơi gốc. Mỗi phe có 4 lớp. Đây là lớp Cán bộ: Cán lớp Tư lệnh Cán bộ Tư lệnh làm cho đồng đội của mình tốt hơn. Họ sử dụng các kỹ năng đặc biệt ...