Đội ngũ nhân viên

Ở đây, tại Gaming-fans.com chúng tôi có một nhân viên tuyệt vời của các nhà văn, đối tác và cộng tác viên.

Ljcool110 of Con cháu của đế quốc
Giám đốc Nội dung
hồ sơ swgoh.gg: https://swgoh.gg/u/ljcool110/

Kaitco of Con cháu của đế quốc
Nhân viên biên chế của SWGoH
hồ sơ swgoh.gg: https://swgoh.gg/u/kaitco/

PsychoPoet of Con cháu của đế quốc
Nhân viên biên chế của SWGoH
hồ sơ swgoh.gg: https://swgoh.gg/u/psychopoet/

MonMothman of Con cháu của đế quốc
thị trường
hồ sơ swgoh.gg: https://swgoh.gg/u/monmothman4/

Hagar of Con cháu của đế quốc
SWGoH YouTuber: Kênh
hồ sơ swgoh.gg: https://swgoh.gg/u/hagarthehutt/

Sparrow của BHG-BS
SWGoH Writer
hồ sơ swgoh.gg:

StarWarsGaming of
Battlefront II và SWGoH Writer
hồ sơ swgoh.gg:

Cowboy4974 of Con cháu của đế quốc
SWGoH Writer
hồ sơ swgoh.gg: https://swgoh.gg/u/searsroebuck/