Huyền thoại & thẻ độc nhất

Thẻ huyền thoại trong Star Wars Force Arena là các nhà lãnh đạo có nhân vật của bạn, được đại diện bởi thẻ, vào trận chiến. Thẻ huyền thoại là cực kỳ hiếm, và mỗi thẻ dẫn đầu có một thẻ duy nhất mà chỉ có thể được sử dụng khi lãnh đạo cụ thể đó trong nhóm. Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các thẻ huyền thoại và độc đáo trong Star Wars Force Arena cùng với các liên kết đến video trò chơi cho các nhà lãnh đạo thẻ huyền thoại có sẵn trong SWFA.
Các nhân vật huyền thoại & độc đáo trong SWFA

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các ký tự thẻ huyền thoại và các ký tự thẻ duy nhất tương ứng của chúng có sẵn trong Star Wars Force Arena. Nhấp vào các liên kết để xem video YouTube về các ký tự thẻ huyền thoại này trong thực tế.

Phía ánh sáng Dark Side