Chiến dịch TFEW

  • Nhận Optimus / Nhận Megatron
  • Bản đồ bị mất
  • Power play
  • Codex Showdown
  • Bí mật của Não
  • Combiner Wars